Prologue


Curtains, columns, and stairs are carefully arranged to resemble stage performances. The relationship between the morphology of the human figure, the abstract form (physical transient) and the surrounding space (building space) is a key part of the project. The movement of a person in the image space is closely related to the image of the person revolving around him and his surroundings, and the free movement of a person is the beginning, the beginning and the end of the play.

Хөшиг, багана, шат зэрэг нь тайзанд байрлуулагдсан ба тайзны үзүүлбэр шиг нарийн зохион байгуулалттай тавигдсан. Хүний дүрсийн морфологи, хийсвэр хэлбэр буюу түр зуурын дүрс болон хүрээлэн буй орон зай /барилгын орон зай/ хоорондын хамаарал нь төслийн гол хэсэг юм. Дүрсийн орон зай дахь хүний хөдөлгөөн нь түүнийг болон хүрээлэн буй орчныг тойрон эргэлдэж буй дүр төрхтэй нягт холбоотой бөгөөд хүний чөлөөт хөдөлгөөн нь жүжгийн эхлэл, хүүрнэл, төгсгөл юм. Тиймээс архитектур нь жүжиг мөн.