Хавцал

Хавцал нь хуурайг шингэлнэ
Битүүд агаар оруулна
Орон зай бүрд нэвчинэ
Орон зай бүрийг холбоно
Хавцал нь зүссэн гахайн мах шиг
Зүссэн мах нь яг л фасад шиг


/орон зайн тайлбар/